شرح کابینت باتری

به این پست رای دهید

کابینت باتریها، محفظه‌هایی هستند که به منظور ایجاد فضایی مناسب برای استقرار باتریهای مورد نیاز یوپی‌اسها، استفاده می‌شوند. با توجه به ویژگی‌های باتریهای مورد نیاز برای یو‌پی‌اس که از نظر ماهیت عملکرد، ارتباط مستقیمی با عملکرد یوپی‌اس و شرایط محیطی و نگهداری دارند، باید در ایجاد شرایط استاندارد نگهداری و استفاده آن‌ها به دقت عمل شود. کابینت باتری ها در مدل‌های مختلف و به تناسب باتریها و یوپی‌اس‌ها تولید می شوند.